Grupa naTemat
PILNE Pomóż Polakom wygrać 250 tys. USD w międzynarodowym konkursie Chivas The Venture.

Ministerstwo Gospodarki zorganizuje konkurs wyłaniający Krajowe Klastry Kluczowe

Ministerstwo Gospodarki zorganizuje konkurs wyłaniający Krajowe Klastry Kluczowe.
Ministerstwo Gospodarki zorganizuje konkurs wyłaniający Krajowe Klastry Kluczowe. Damian Kramski / AG
Kierownictwo resortu zatwierdziło regulamin konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). W jego ramach zostaną wybrane duże klastry o największym znaczeniu dla gospodarki. Takie, które są zdolne do międzynarodowej konkurencji.

Regulamin konkursu stanowi propozycję systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych. W dokumencie zawarto cele, warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz procedurę oceny wniosku w ramach postępowania. KKK mają być wybierane przede wszystkim w oparciu o 4 kluczowe kryteria.

Co najmniej 50 firm?
Pierwszym z nich jest tzw. masa krytyczna. W jej ramach klaster jest oceniany m. in. poprzez liczbę i koncentrację firm będących jego członkami.

Aktualnie z założeń resortu wynika, że aby dana organizacja mogła zostać uznana za KKK - w jej skład musi wchodzić minimum 51 podmiotów. 70 proc. z nich muszą stanowić przedsiębiorstwa – z których przynajmniej pięć jest średnich lub dużych. Ponadto klaster powinien posiadać 3 jednostki badawcze. A co najmniej 70 proc. członków powinno działać w jego bezpośrednim otoczeniu, czyli w odległości nie większej niż 50 km lub jedna godzina drogi. Jednak powyższe kryteria mogą się jeszcze zmienić. Ministerstwo Gospodarki w najbliższych dniach ma opublikować ostateczną wersję listy wymogów.

Analizowane będą również parametry ekonomiczne – takie jak zatrudnienie, eksport czy nakłady inwestycyjne. Brana pod uwagę będzie także przewaga konkurencyjna i potencjał naukowo-badawczy danego podmiotu. Aby wystawiona ocena była wiarygodna, mają być porównywane ze sobą klastry funkcjonujące w podobnych branżach lub obszarach działalności.

Zdolności do międzynarodowego rozwoju
Drugim z ocenianych elementów jest potencjał rozwojowy i innowacyjny. Przede wszystkim na tle międzynarodowej konkurencji. Z uwzględnieniem takich czynników jak wielkość rynku oraz zdolność do pozyskiwania środków prywatnych.

Analizowana będzie strategia rozwoju poszczególnego podmiotu oraz jego plany na przyszłość. Zwłaszcza pod względem ich zasadności i możliwości implementacji. Dlatego sprawdzany będzie sposób zorganizowania klastra. Szczególnie mechanizmy nadzoru jednostki w odniesieniu do jej koordynatora.

Warto współpracować
Trzecim czynnikiem badanym przez komisję konkursową będzie dotychczasowa i planowana współpraca klastra z instytucjami zewnętrznymi – także w ujęciu międzynarodowym. Oceniany będzie zasięg i reprezentatywność zbudowanego z inicjatywy poszczególnej jednostki partnerstwa. Np. czy organizacje, z którymi współpracuje klaster – mogą pomóc stworzyć warunki sprzyjające jego rozwojowi.

Doświadczony koordynator potrzebny od zaraz
Ostatnim z kryteriów podlegających ocenie będzie doświadczenie i potencjał koordynatora. Jest to podmiot zajmujący się m. in. organizacją, budową powiązań i współpracy pomiędzy członkami klastra.

Jego głównym zadaniem powinno być zapewnienie powstania specjalistycznych usług, na które zapotrzebowanie zgłaszają członkowie danej jednostki. Niekoniecznie musi je świadczyć osobiście koordynator. W zakres jego działań może wchodzić np. promocja i wsparcie transferu technologii, ale nie sama obsługa tego procesu.

19 najważniejszych specjalizacji dla gospodarki
W ramach KKK resort chce położyć nacisk na zacieśnienie współpracy biznesu z nauką – szczególnie w zakresie badań i rozwoju. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Jest to dokument określający 19 specjalizacji, które w pierwszej kolejności mogą liczyć na dofinansowanie przeznaczone na obszary B+R w latach 2014-2020.

Dokument wymienia specjalizacje z następujących dziedzin:

- zdrowe społeczeństwo,
- biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
- zrównoważona energetyka,
- surowce naturalne i gospodarka odpadami,
- innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Lista specjalizacji nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli resort w trakcie monitoringu zmian zachodzących w gospodarce stwierdzi, że trzeba je przedefiniować lub określić nowe – zostanie to zrobione.

3 lata na udowodnienie swojej wartości
Status Krajowego Klastra Kluczowego ma być przyznawany na okres 3 lat. Regulamin zakłada możliwość ponownego ubiegania się przez tą samą jednostkę o wygasły tytuł. Wyłonione w konkursie podmioty otrzymają dokument potwierdzający nadanie statusu KKK. Będą mogły używać tytułu w oficjalnej korespondencji oraz do działań promocyjnych. Uzyskają także preferencje przy aplikowaniu do programów i działań pomocowych.

Dodatkowe wsparcie dla Ściany Wschodniej?
Rozwój KKK będzie finansowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Być może na dodatkowe wsparcie będą mogły liczyć kluczowe klastry zlokalizowane we wschodnich województwach kraju w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Obecnie nad taką możliwością trwają konsultacje międzyresortowe.

Uczestnictwo w konkursie będzie bezpłatne. Pierwsza edycja ma wystartować w pierwszym kwartale 2015 r. Kolejne mają być organizowane do 2020 r. – nie częściej niż dwa razy w roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
ZOBACZ TAKŻE:
WIĘCEJ NA TEMAT:
Janusz PiechocińskiKlastryMinisterstwo Gospodarki
Skomentuj