Ministerstwo Gospodarki zorganizuje konkurs wyłaniający Krajowe Klastry Kluczowe

Ministerstwo Gospodarki zorganizuje konkurs wyłaniający Krajowe Klastry Kluczowe.
Ministerstwo Gospodarki zorganizuje konkurs wyłaniający Krajowe Klastry Kluczowe. Damian Kramski / AG
Kierownictwo resortu zatwierdziło regulamin konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK). W jego ramach zostaną wybrane duże klastry o największym znaczeniu dla gospodarki. Takie, które są zdolne do międzynarodowej konkurencji.

Regulamin konkursu stanowi propozycję systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych. W dokumencie zawarto cele, warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz procedurę oceny wniosku w ramach postępowania. KKK mają być wybierane przede wszystkim w oparciu o 4 kluczowe kryteria.

Co najmniej 50 firm?
Pierwszym z nich jest tzw. masa krytyczna. W jej ramach klaster jest oceniany m. in. poprzez liczbę i koncentrację firm będących jego członkami.

Aktualnie z założeń resortu wynika, że aby dana organizacja mogła zostać uznana za KKK - w jej skład musi wchodzić minimum 51 podmiotów. 70 proc. z nich muszą stanowić przedsiębiorstwa – z których przynajmniej pięć jest średnich lub dużych. Ponadto klaster powinien posiadać 3 jednostki badawcze. A co najmniej 70 proc. członków powinno działać w jego bezpośrednim otoczeniu, czyli w odległości nie większej niż 50 km lub jedna godzina drogi. Jednak powyższe kryteria mogą się jeszcze zmienić. Ministerstwo Gospodarki w najbliższych dniach ma opublikować ostateczną wersję listy wymogów.

Analizowane będą również parametry ekonomiczne – takie jak zatrudnienie, eksport czy nakłady inwestycyjne. Brana pod uwagę będzie także przewaga konkurencyjna i potencjał naukowo-badawczy danego podmiotu. Aby wystawiona ocena była wiarygodna, mają być porównywane ze sobą klastry funkcjonujące w podobnych branżach lub obszarach działalności.


Zdolności do międzynarodowego rozwoju
Drugim z ocenianych elementów jest potencjał rozwojowy i innowacyjny. Przede wszystkim na tle międzynarodowej konkurencji. Z uwzględnieniem takich czynników jak wielkość rynku oraz zdolność do pozyskiwania środków prywatnych.

Analizowana będzie strategia rozwoju poszczególnego podmiotu oraz jego plany na przyszłość. Zwłaszcza pod względem ich zasadności i możliwości implementacji. Dlatego sprawdzany będzie sposób zorganizowania klastra. Szczególnie mechanizmy nadzoru jednostki w odniesieniu do jej koordynatora.

Warto współpracować
Trzecim czynnikiem badanym przez komisję konkursową będzie dotychczasowa i planowana współpraca klastra z instytucjami zewnętrznymi – także w ujęciu międzynarodowym. Oceniany będzie zasięg i reprezentatywność zbudowanego z inicjatywy poszczególnej jednostki partnerstwa. Np. czy organizacje, z którymi współpracuje klaster – mogą pomóc stworzyć warunki sprzyjające jego rozwojowi.

Doświadczony koordynator potrzebny od zaraz
Ostatnim z kryteriów podlegających ocenie będzie doświadczenie i potencjał koordynatora. Jest to podmiot zajmujący się m. in. organizacją, budową powiązań i współpracy pomiędzy członkami klastra.

Jego głównym zadaniem powinno być zapewnienie powstania specjalistycznych usług, na które zapotrzebowanie zgłaszają członkowie danej jednostki. Niekoniecznie musi je świadczyć osobiście koordynator. W zakres jego działań może wchodzić np. promocja i wsparcie transferu technologii, ale nie sama obsługa tego procesu.

19 najważniejszych specjalizacji dla gospodarki
W ramach KKK resort chce położyć nacisk na zacieśnienie współpracy biznesu z nauką – szczególnie w zakresie badań i rozwoju. Preferowane będą branże wpisujące się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Jest to dokument określający 19 specjalizacji, które w pierwszej kolejności mogą liczyć na dofinansowanie przeznaczone na obszary B+R w latach 2014-2020.

Dokument wymienia specjalizacje z następujących dziedzin:

- zdrowe społeczeństwo,
- biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa,
- zrównoważona energetyka,
- surowce naturalne i gospodarka odpadami,
- innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym).

Lista specjalizacji nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli resort w trakcie monitoringu zmian zachodzących w gospodarce stwierdzi, że trzeba je przedefiniować lub określić nowe – zostanie to zrobione.

3 lata na udowodnienie swojej wartości
Status Krajowego Klastra Kluczowego ma być przyznawany na okres 3 lat. Regulamin zakłada możliwość ponownego ubiegania się przez tą samą jednostkę o wygasły tytuł. Wyłonione w konkursie podmioty otrzymają dokument potwierdzający nadanie statusu KKK. Będą mogły używać tytułu w oficjalnej korespondencji oraz do działań promocyjnych. Uzyskają także preferencje przy aplikowaniu do programów i działań pomocowych.

Dodatkowe wsparcie dla Ściany Wschodniej?
Rozwój KKK będzie finansowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Być może na dodatkowe wsparcie będą mogły liczyć kluczowe klastry zlokalizowane we wschodnich województwach kraju w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie. Obecnie nad taką możliwością trwają konsultacje międzyresortowe.

Uczestnictwo w konkursie będzie bezpłatne. Pierwsza edycja ma wystartować w pierwszym kwartale 2015 r. Kolejne mają być organizowane do 2020 r. – nie częściej niż dwa razy w roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
Trwa ładowanie komentarzy...