Regulamin konkursu „Dla kogo Asus Zenfone 2 to #idealnyprezent?”

Fot.materiały prasowe
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs „Dla kogo Asus Zenfone 2 to #idealnyprezent?”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Serwis innpoland.pl należący do Glob 360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rydygiera 8 bud. 6, 01-793 Warszawa ,zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000329219 (zwany dalej „Organizator”).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej innpoland.pl w okresie od 17 grudnia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku oraz będzie promowany za pośrednictwem mediów społecznościowych.
3. Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji i przebiegu Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników, zwanych dalej „Uczestnikami”.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej innpoland.pl

§2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie, będące fanami profilu INNPoland.pl na Facebooku.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich.
5. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoimi utworami oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe.
ZADANIE KONKURSOWE:
Podziel się z nami w komentarzach odpowiedzią na pytanie: Dla kogo Asus Zenfone 2 to #idealnyprezent? Komu i dlaczego byś go podarował/a by móc powiedzieć, że to ten „trafiony” prezent?
Zwycięzca konkursu zostanie poproszony o wskazanie adresu na jaki ma być dostarczona nagroda. Odpowiedź należy zamieścić w komentarzu do artykułu konkursowego.
2. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze, czyli data dodania komentarza.
3. Jedna osoba może przesłać tylko jeden komentarz. W przypadku zamieszczenia większej liczby odpowiedzi - pod uwagę będzie brany tylko komentarz zamieszczony jako pierwszy (zgodnie z datą jego dodania).
4.Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej, autorzy Prac Konkursowych udzielają Organizatorowi Konkursu „Dla kogo Asus Zenfone 2 to #idealnyprezent?”nieograniczonej czasowo ani terytorialnie bezpłatnej licencji z prawem udzielania sublicencji do korzystania z utworu/utworów w postaci przesłanych prac oraz uprawnienia do wykonywania praw zależnych jak i zezwalania na wykonywanie praw zależnych– w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego promocją oraz reklamą i podsumowaniem, w tym publikacji utworu/ów na stronie internetowej www.innpoland.pl, na profilu INNPoland w serwisach społecznościowch.


§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury, w skład którego wejdą pracownicy i redaktorzy Organizatora.
3. Trzech Zwycięzców zostanie wyłonionych na podstawie najciekawszych zdaniem Jury wypowiedzi.
4. Wyniki zostaną opublikowane dnia 23 grudnia2015 na stronie internetowej Organizatora www.innpoland.pl.

§ 5. Nagrody w Konkursie

1. Sponsorem nagrody w Konkursie jest ASUS GLOBAL PTE. LTD., 15A CHANGI BUSINESS PARK CENTRAL 1, #05-01 EIGHTRIUM, SINGAPORE (486035) (zwany dalej „Sponsor”).
2. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 osoby, które wybierze Jury na podstawie najciekawszych wypowiedzi. Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:
I miejsce – Asus Zenfone 2 Laser
II miejsce - power bank Asus
III miejsce - power bank Asus
3. Nie istnieje możliwość zamiany nagród na ich równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.
4. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.
5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
6. Przesyłając pracę konkursową, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
7. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom przez Sponsora za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą lub przesyłki kurierskiej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
8. O przyznaniu nagród Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo na adres, z którego została nadesłana praca. Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie swoich danych osobowych niezbędnych do przesłania mu wszelkich informacji związanych z wydaniem i odbiorem nagrody oraz uzupełnienia niezbędnej dokumentacji. Na odpowiedź od zwycięzcy Organizator będzie czekać 3 dni od momentu wysłania informacji e-mail lub kontaktu telefonicznego. Jeżeli odpowiedzi nie uda się uzyskać ze strony Zwycięzcy, nagroda przechodzi na kolejną osobę z rezerwowej listy zwycięzców.
9. Poza nagrodami rzeczowymi Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w pkt. 2 powyżej, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i Sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.
2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.
4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym Uczestników za pośrednictwem strony: innpoland.pl.
2. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Marek PorzeżyńskiMarek Porzeżyński

Geoblokowaniem nazywane są praktyki polegające na blokowaniu dostępu do stron internetowych lub przekierowywania na strony przewidziane dla danego rynku ze względu na przynależność państwową odwiedzającego. Takie praktyki uznawane są za dyskryminujące...

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Pewne książki warto przeczytać, inne trzeba. Do tej drugiej kategorii zalicza się z pewnością „Siła Nawyku”, której autorem jest Charles Duhigg. Jak tłumaczy już sam podtytuł, książka pozwala zrozumieć „dlaczego robimy to co robimy i jak można to zmienić w życiu i biznesie”. Otóż okazuje się, że mózg działa według pewnych schematów.

Krzysztof SurgutKrzysztof Surgut

Twoja Firma została zaatakowana przez hakerów? No to może warto odpowiedzieć im "Pięknym za Nadobne" i przygotować lub zlecić kontratak? To nie jest najlepszy pomysł. Dlaczego? Zapraszam do lektury.