O autorze
Aneta Maszewska ekspert w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE przy IPPT PAN. Od 14 lat zajmuje się tematyką innowacji, konkurencyjności oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2007-2013 przedstawiciel Polski w Komitecie Programowym ds. MŚP w Brukseli.

Hyperloop i inne wyzwania transportu

Studenci Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Warszawskiej są członkami zespołu o nazwie Hyper Poland i już nawet ubiegają się o fundusze z NCBiR. Grupa chce popularyzować ideę Hyperloopa w naszym kraju. Ten rurowy transport można by na przykład wykorzystać do budowy projektowanej linii Kolei Dużych Prędkości łączącej Warszawę z Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Oczywiście to daleka przyszłość, bowiem jest jeszcze wiele technologicznych problemów do rozwiązania, jak chociażby kwestie bezpieczeństwa podróżnych, konstrukcji stacji czy sposobu utrzymania obniżonego ciśnienia powietrza wewnątrz rury.


Pomysł Hyperloopa narodził się w Stanach a konkretnie w głowie jednego człowieka – Elona Muska. Zgodnie z powiedzeniem bliższa ciału koszula, może skupmy się na tym, co w dziedzinie transportu proponuje nam Unia Europejska. W ramach programu Horyzont 2020 jest cały priorytet poświęcony zagadnieniom związanym z transportem. Jego celem nadrzędnym jest budowa zasobo-oszczędnego, przyjaznego dla środowiska i klimatu, bezpiecznego europejskiego systemu transportowego. Chodzi tutaj między innymi o zmniejszenie zależności transportu od paliw kopalnianych, rozbudowę sprawnie działających systemów transportowych czy wspieranie tworzenia polityk transportowych. A konkretnie?
Wśród skierowanych do finansowania projektów znalazły się między innymi uni¬kal¬ny w skali glo¬bal¬nej sys¬tem od¬stra¬sza¬nia zwie¬rząt od torów ko¬le¬jo¬wych, który chro¬ni zwie¬rzę¬ta i eli¬mi-nu¬je uszko¬dze¬nia ta¬bo¬ru ko¬le¬jo¬we¬go. Od¬stra¬sze¬nie od torów dzi¬ków czy łosi ma dla firm ko¬le-jo¬wych ważny wy¬miar eko¬no¬micz¬ny. No¬wo¬cze¬sne, na¬szpi¬ko¬wa¬ne elek¬tro¬ni¬ką lo¬ko¬mo¬ty¬wy są bar¬dzo czułe na wszel¬kie uszko¬dze¬nia i po zde¬rze¬niu z więk¬szym zwie¬rzę¬ciem z re¬gu¬ły wy¬ma-ga¬ją na¬pra¬wy. Dla prze¬woź¬ni¬ków to do¬dat¬ko¬we kosz¬ty. Dzięki nowoczesnemu urządzeniu polskiej firmy au¬to¬ma¬ty¬ka sys¬te¬mu wy¬kry¬wa zbli¬ża¬ją¬cy się po¬ciąg, a na mi¬nu¬tę przed jego prze¬jaz¬dem sto¬ją¬ce przy to¬rach urzą¬dze¬nia wy¬sy¬ła¬ją dźwię¬ki wy¬da¬ją¬ce zwie¬rzę¬tom sy¬gnał do uciecz¬ki. Innym przykładem zwycięskiego projektu jest budowa systemu pozwalającego na efektywną współpracę pomiędzy istniejącymi systemami przedsiębiorstw, aplikacjami i ładunkami w łańcuchu dostaw. Współpraca w ramach wspólnego systemu, usprawnia synchronizację i lepsze wykorzystanie powierzchni ładunkowej, obniżając koszty transportu i emisję dwutlenku węgla. Poprzez poprawę interoperacyjności pomiędzy systemami różnych przedsiębiorstw i koncentrację na ładunku w procesie logistycznym projekt ma na celu zwiększenie stosowania rozwiązań ICT i rozwój nowych usług logistycznych.
O tym i innych zagadnieniach związanych z aplikowaniem o granty w Programie H2020 mówić będą eksperci KPK PB UE podczas dni informacyjnych poświęconych transportowi, 11 i 13. Października 2016: http://www.kpk.gov.pl
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...

BLOGI

NAJNOWSZE WPISY

Bartłomiej DąbkowskiBartłomiej Dąbkowski

Wciąż dość powszechnym jest przeświadczenie o tym, że multitasking przynosi korzyści, szczególnie w zakresie naszej produktywności. Jak natomiast wskazują autorzy książki "Umysł Lidera" jest to przeświadczenie błędne.

Jarosław TrelaJarosław Trela

Za oknem męczą nas mordercze upały, a w Vertigo Green Energy próbujemy po raz kolejny dopasować naszą strategię do zastanych warunków prawnych, które zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Marta KarpińskaMarta Karpińska

Spółka Good Safe otrzymała milion złotych od Funduszu SPINAKER alfa finansującego projekt, którego istotą jest możliwość cyfrowego zapisu postanowień różnego rodzaju dokumentów.