O autorze
Jacek Sobczak - radca prawny zajmujący się m.in. problematyką ochrony własności intelektualnej.
Jest dyrektorem Biura Prawnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W latach 2012-2016 był Prezesem Zarządu w spółce celowej Synergia-WUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, powołanej do komercjalizacji wyników prac B+R, tworzonych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

W 2018 r. uczelnie będą naliczały i pobierały wyższy podatek od wynagrodzeń nauczycieli akademickich.

Obowiązująca do końca 2017 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) określała, że w przypadku opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby prowadzące działalność twórczą, bez względu na jej rodzaj, stosuje się wyższe – 50% koszty uzyskania przychodów.


Dotyczyło to przychodów uzyskiwanych z tytułu:
1) zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
2) opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
3) korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami (art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT).
Łącznie roczna kwota w/w zryczałtowanych kosztów nie mogła przekroczyć 42 764 zł. Jeżeli podatnik udowodnił, że koszty uzyskania przychodów były wyższe, niż wynikające z zastosowania stawki 50 %, to wówczas koszty te przyjmowane były w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.


Począwszy od 2018 powyższe zasady uległy zmianie w ten sposób, że limit maksymalnej zryczałtowanej kwoty kosztów autorskich wzrósł z 42 764 zł do 85 528 zł oraz wprowadzono ograniczenie, że 50 % zryczałtowane koszty autorskie stosuje się, wyłącznie, do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności:
1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5) publicystycznej.

Warto zaznaczyć, że w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o PIT (druk sejmowy nr 1878 z 04.10.2017 r.) nie planowano takiego ograniczenia. Wszystko odbyło się na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 24.10.2017 r., na którym zgłoszona została taka poprawka. W wyniku jej przyjęcia ustawa o PIT, w obecnym brzmieniu, przewiduje zamknięty katalog działalności, których wykonywanie będzie uprawniało do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o ile w ramach tych działalności dojdzie do powstania utworów będących przedmiotem ochrony prawno-autorskiej. W związku z tym, że do zmiany tej doszło w toku prac legislacyjnych, brak jest w rządowym uzasadnieniu projektu jakiegokolwiek wyjaśnienia, co uniemożliwia interpretację nowych przepisów w sposób inny, aniżeli tylko literalny. Widać to szczególnie w odniesieniu do pojęcia „działalność naukowo-dydaktyczna”, która – jako ograniczenie – dotyka szerokiego kręgu nauczycieli akademickich w uczelniach.Obawiam się, że w chwili obecnej nie sposób jest rozstrzygnąć, jak należy interpretować użyte w treści ustawy o PIT pojęcie „działalność naukowo-dydaktyczna”, a powyższe wyjaśnienie Ministra Finansów w ogóle się do tego nie odnosi. Poszczególne uczelnie, jako płatnicy podatku od wynagrodzeń swoich twórców powinny zatem rozważyć wystosowanie indywidualnych wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego – w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Zrobił aplikację, bo chciał pomóc mamie. Okazała się takim hitem, że rzucił pracę i założył firmę
DZIEJE SIĘ 0 0Jak ministerstwo mogło płacić za usługi trolli? Detektyw ujawnia możliwe scenariusze
DZIEJE SIĘ 0 0Przepis PiS-u na bezkarność. Człowiek partii na czele najważniejszego organu kontroli w państwie
BIZNES 0 0Para Polaków zrobiła biznes... na psich głowach. Sprzedają swoje rzeźby na całym świecie
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł