O autorze
Moje motto brzmi: innovate creation - create innovation. W kontekście trendu do umiędzynarodowienia innowacji polski ekosystem musi zmierzyć się z podwójnym wyzwaniem. To konieczność stymulacji trwałych, partnerskich powiązań w ramach europejskiego ekosystemu innowacji jaki i strategiczne wykorzystanie zasobów celem budowy przewagi konkurencyjnej w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Na gruncie polskim nowe otwarcie wymaga konsolidacji narodowego i regionalnych systemów innowacji poprzez tworzenie sieci powiązań instytucjonalno-biznesowo-akademickich w modelu potrójnej helisy.

Doświadczenie zdobyłem biorąc udział m.in w projektach międzynarodowych, panelu konsultacyjnym przy Premierze Irlandii, współpracując z agendami Komisji Europejskiej, europejskimi organizacjami typu RTO czy z sieciami akademicko- przemysłowymi oraz inteligentnymi specjalizacjami w Polsce. Wiedza raz usystematyzowana staje się systemem działania. Zapraszam do lektury bloga!

Możliwości finansowania inwestycji infrastrukturalnych z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Źródło EBI
Źródło EBI Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI) jest wspólnym porozumieniem kontraktowym Komisji Europejskiej i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB), a tym samym jest jednym z trzech strategicznych elementów Planu Inwestycyjnego dla Europy potocznie zwanego Planem Junckera.


Misją funduszu, utworzonego w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, jest zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji poprzez akumulację środków finansowych, do wysokości 315 miliardów EURO i do końca 2017 roku, poprzez maksymalizację finansowych zasobów publicznych i uruchomienie kapitału prywatnego z przeznaczeniem na inwestycję publiczno- prywatne w projekty o wyższej wartości społecznej i gospodarczej, których finansowanie z innych źródeł jest skomplikowane ze względu na skalę przedsięwzięcia.


Fundusz o łącznej wartości bazowej 21mld EUR, którego wkład finansowy stanowią gwarancje Komisji Europejskiej w wysokości 16 mld EUR oraz środki EBI w kwocie 5mld EUR, jest swoistym wehikułem finansowym z zadaniem zwielokrotnienia wspomnianej kwoty 21mld EUR do kwoty przewidzianej tzn. 315 mld EUR czyli de facto 15-krotności wartości bazowej.


Sposobem na akumulację środków do kwoty przewidzianej jest zaangażowanie i wkład kapitałowy ze strony państw członkowskich UE, krajowych banków rozwoju, władz regionalnych oraz inwestorów prywatnych. Skumulowane w ten sposób środki podzielone są na dwie linie: okno dla projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych (kwota zagregowana w wysokości 240mld EUR) oraz okno dla MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji (w kwocie 75mld EUR).


Celem funduszu jest wsparcie projektów o odmiennym, podwyższonym profilu ryzyka.
Oznacza to, że projekty infrastrukturalne, powyżej 25mln EUR, są finansowane do wysokości 50% w formie pożyczki czy też gwarancji, a pozostała część środków powinna pochodzić z sektora publicznego, np. krajowych banków regionalnych i/lub kapitału prywatnego, a projekty powinny spełniać wymogi kryteriów kwalifikowalności tj. rentowność ekonomiczna, spójność ze strategiami politycznymi UE, dodatkowość, maksymalizacja uruchomienia kapitału prywatnego oraz wykonywalność technicznej.

Beneficjentami projektów mogą być podmioty dowolnej wielkości, w tym podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej, spółki celowe lub spółki projektowe; MŚP lub spółki o średniej kapitalizacji; krajowe banki i instytucje pro-rozwojowe lub instytucje finansowe zajmujące się pośrednictwem; fundusze kapitałowe dłużne oraz wszelkie inne formy instrumentów zbiorowego inwestowania; platformy inwestycyjne; podmioty sektora publicznego (w tym terytorialne, ale z wykluczeniem działań takich podmiotów skutkujących bezpośrednim ryzykiem dla państwa członkowskiego) oraz podmioty mające charakter podmiotów sektora publicznego.

EFIS powinien zatem wspierać inwestycje strategiczne przyczyniające się do osiągnięcia celów politycznych Unii * , m.in. takie jak projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, których celem jest urzeczywistnienie rynku wewnętrznego w sektorze transportowym, w tym między-systemowych połączeń energetycznych i transportowych oraz infrastruktury cyfrowej.

Wśród potencjalnych projektów z sektora transportu przykładowo na szczególne wsparcie mogą liczyć projekty w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu, które powinny przyczynić się do realizacji celów rozporządzeń (UE) nr 1315/2013 i (UE) nr 1316/2013 dzięki stworzeniu nowych lub brakujących elementów infrastruktury oraz modernizacji i remontom istniejących elementów infrastruktury, a zarazem umożliwieniu finansowania działań badawczo-rozwojowych w tym sektorze.

Należy zwrócić szczególną uwagę na projekty ukierunkowane na synergię, wzmacniające powiązania między sektorami transportu, telekomunikacji i energetyki, a także na projekty dotyczące inteligentnego i zrównoważonego transportu miejskiego.

Gwarancje unijne w stosunku do projektów inwestycyjnych dotyczą projektów skierowanych na rozwój infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu, a w szczególności dotyczą projektów i horyzontalnych priorytetów kwalifikujące się na mocy rozporządzeń (UE) nr 1315/2013 i (UE) nr 1316/2013, projektów na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach (dotyczące dostępności, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii i wypadków) i projektów łączących węzły z infrastrukturą TEN-T.

Eksponowanie komponentu B+R w ramach finansowania projektów z sektora transportu, w tym projektów z obszaru żeglugi śródlądowej oraz morskiej jako modułu transportu, pozwala domniemywać, że aby podnieść prestiż i skalę projektu ciekawym rozwiązaniem może być zaangażowanie do współpracy, na wczesnym etapie projektowania, organizacji i sieci takich jak Europejska Platforma Technologiczna WATERBORNE i/lub ALICE, a także eksponowanie synergii ze strategiami politycznymi UE w tym strategiami makro-regionalnymi tj. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB).

Niniejszy artykułu znajdzie się w raporcie polskiego przedstawicielstwa Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych

Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie

Oceń ten artykuł:

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Są zarzuty dla zamieszanych w aferę SK Bank Wołomin. Jeden z największych przekrętów ostatnich lat
0 0Tak kantują turystów Holendrzy. Ujawniono skandal na kwiatowym targu
0 0Ważny rejestr, o którym mało kto mówi. Jeśli się nie wpiszesz, wlepią ci gigantyczną karę
0 0Twój szef cię nienawidzi? Nie musisz się zwalniać. Oto co powinieneś zrobić
BIZNES 0 0Wymyślił, że będzie przynosił korpoludkom książki. "Znikają w 5 minut. Ludzie się na nie rzucają"
0 0Oto dziejowa sprawiedliwość. Ofiara naciągnęła na kasę internetowego oszusta
0 0Nie obserwujecie nas jeszcze na Instagramie? Będziecie zaskoczeni, co tam się wyprawia
0 0Tak zachowasz produktywność, gdy pracujesz zdalnie (a tak naprawdę wcale tego nie chcesz)
0 0Nobel z ekonomii trafił w dobre ręce. Ci ludzie pomogli 5 milionom dzieci
0 0Zdobywca Nagrody Nobla: Nie oszukujmy się, nie skolonizujemy egzoplanet
KARIERA 0 0Rzuciła pracę programistki, żeby opiekować się cudzymi kotami. I świetnie na tym wyszła