O autorze
StartUp Hub Poland (SHP) jest fundacją non-for-profit powołaną w 2012 roku w celu tworzenia międzynarodowego środowiska specjalistów, wynalazców i pionierów innowacyjnego biznesu w Polsce. Fundacja tworzy warunki dla największych talentów inżynieryjnych i biznesowych z regionu Europy Środowo-Wschodniej do zbudowania silnego teamu, weryfikacji założeń biznesowych i technologicznych, by inspirujące projekty przekształcać w dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa walczące o globalne rynki. Razem z NCBiR oraz Giza Polish Ventures Fundacja organizuje kapitał zalążkowy (do 6mln złotych) dla wynalazców z zagranicy chcących wystartować w Polsce oraz Polaków-emigrantów rozważających powrót do kraju.

Interesujesz się inwestycjami w innowacyjne projekty? Rozwojem sektora startupowego i funduszy VC zarówno w Polsce jak i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej? Branżą nowych technologii i wiedzą z dziedziny zakładania własnego startupu, komercjalizacji badań i rozwoju biznesu? Czytaj o nas w InnPoland!

Ograniczenie dostępu do finansowania dla ryzykownych startupów

Fundusze seed i VC do połowy 2017 roku ujawnią Komisji Nadzoru Finansowego swoje polityki i strategie inwestycyjne i złożą wnioski o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Nowe kompetencje KNF dają jej prawo oceniać, czy fundusz prowadzi działalność w sposób należycie zabezpieczający interes inwestorów. Jeśli fundusz uzyska negatywną ocenę, wniosek o wpis do rejestru zostanie odrzucony. Na ile KNF ograniczy swobodę inwestycyjną technologicznych funduszy seed i VC?


Nowe obowiązki zarządzających mniejszymi funduszami inwestycyjnymi i nowe kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego określają przepisy znowelizowanej ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi), która wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010
Zmiany te dotyczą w szczególności podmiotów zarządzających większością polskich technologicznych funduszy seed i VC, na które został nałożony obowiązek uzyskania stosownego wpisu w rejestrze oraz szereg innych obowiązków. Prowadzenie działalności bez takiego wpisu od połowy 2017 roku będzie niedozwolone i zagrożone karą grzywny albo pozbawienia wolności.Niska wartość aktywów funduszu – uproszczone obowiązki

Fundusze seed i VC są w rozumieniu ustawy Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi („ASI”) tj. rodzajem alternatywnego funduszu inwestycyjnego („AFI”) prowadzonym w formie spółki kapitałowej, spółki komandytowej, albo spółki komandytowo-akcyjnej, w której jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa. Wyłącznym przedmiotem działalności spółki, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów, aby następnie w ich imieniu lokować je zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Zarządzającym ASI jest natomiast podmiot, który taką spółką zarządza.

ASI zobowiązane są uzyskać zezwolenie na wykonywanie działalności, jeżeli łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli ASI, którymi zamierza zarządzać lub zarządza menedżer ASI, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 100 000 000 EUR, a w niektórych przypadkach równowartość kwoty 500 000 000 EUR.


Natomiast zarządzający portfelami inwestycyjnymi o niskiej wartości tj. nie przekraczającej ww kwot, mogą wykonywać działalność bez zezwolenia, ale po uzyskaniu wpisu w rejestrze zarządzających ASI.

Trwa ładowanie komentarzy...
0 0Zrobił aplikację, bo chciał pomóc mamie. Okazała się takim hitem, że rzucił pracę i założył firmę
0 0Para Polaków zrobiła biznes... na psich głowach. Sprzedają swoje rzeźby na całym świecie
0 0Stoją w kolejkach, kupują buty i sprzedają je drożej. Na parze zarabiają nawet 5 tys. zł
0 0E-sport w Polsce potrzebuje pracowników. Ale uczelnie nie potrafią ich kształcić
0 0Pływa w syrenim ogonie i uczy tego innych. "Dla syren nie ma górnej granicy wiekowej"